สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธ.ออมสินทำสินเชื่อ ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

จุดเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ธ.ออมสินทำสินเชื่อ ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้

laugh

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 67

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 3.99% (MRR-3.005%) มีวงเงินกู้ให้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 

รายละเอียดสินเชื่อ

mail จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

mail ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

 คุณสมบัติผู้กู้ :

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
   

 หลักประกัน :

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็น ที่ไร่ ที่นา
   

 เอกสารประกอบการกู้ยืม :

mail เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

mail พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือน/หลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

mail ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • รูปถ่ายสินค้าและบริการ แผนที่ตั้งกิจการ
 • บัญชีรายรับ-รายจ่าย/บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) รายได้จากการรับจ้าง ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • หลักฐานทางการเงินอื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

laugh

ลูกค้าที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชันได้ โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาโปรโมชัน

ยื่นกู้ภายใน 30 ธันวาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2567

สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินangry

หมายเหตุ

 • ปัจจุบัน MRR = 6.995% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะเงินกู้ระยะยาว ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกู้ ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดิน หรือที่สวน โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/บริการอื่น อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ หน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้/ จ่ายตรงเงินเดือน/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 • สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ธนาคารออมสิน

Call Center 1115
www.gsb.or.th

 

 • Did you know สินเชื่อบ้านแลกเงิน สำคัญอย่างไร?
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน มีข้อดี ข้อแตกต่างจากสินเชื่อบ้านอย่างไร ผลอนุมัติเร็วกว่า จริงไหม?
 • บ้าน ธอส.เพื่อสานสุข ปี 65 ให้วงเงิน 3 ล้าน สานฝันคุณให้เป็นจริง
 • ซื้อบ้าน กับซื้อรถ เลือกอันไหนก่อนมีข้อคิดมาฝาก
 • ต้องการยื่นกู้ธนาคาร ซื้อบ้าน ดูข้อมูลสินเชื่อ ดอกเบี้ย และขั้นตอนการขอกู้แบ้งค์ก่อน
 • เลือกคอนโดให้เต็มที่ สินเชื่อคอนโดให้กรุงศรีดูแลคุณ
 • กู้ซื้อบ้านจะผ่านรึเปล่า ! ผ่อนต่อจะรอดไหม !
 • เตรียมวางแผน รีไฟแนนซ์ พร้อมกับ ขอสินเชื่อบ้าน ควรทำไว้ก่อนดีไหม?
 • สินเชื่อบ้านทีเอ็มบีรีไฟแนนซ์ ผ่อนบ้านเรื่องเบาๆ ไม่ต้องรีบผ่อนทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย 2 งวดแรก
 • ธ.ออมสินทำสินเชื่อ ทุกข์ปัญหา บ้านช่วยได้ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

  จุดเด่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น วงเงินกู้งสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll