สินเชื่อที่อยู่อาศัย

10 สิ่งสำคัญสุดในการขอสินเชื่อบ้าน ของผู้มีเงินเดือน

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ เพราะฉนั้นผู้ยื่นขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่สุดให้พร้อมก่อนยื่นสถานบันการเงินต่างๆ เพราะเอกสารที่สำคัญบางอย่างอาจจะมีผลกับเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไปแล้ว หากจะกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว เราควรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

10 สิ่งสำคัญสุดในการขอสินเชื่อบ้าน ของผู้มีเงินเดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ เพราะฉนั้นผู้ยื่นขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นที่สุดให้พร้อมก่อนยื่นสถานบันการเงินต่างๆ เพราะเอกสารที่สำคัญบางอย่างอาจจะมีผลกับเอกสารทั้งหมดที่ยื่นไปแล้ว หากจะกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว เราควรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1. สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าและหลังบัตร ภาพถ่ายในบัตรต้องชัดเจน และต้องไม่หมดอายุ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายหน้าเล่มและหน้าที่มีชื่อของผู้กู้ปรากฎ แต่สำหรับบางธนาคาร อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้องนำเล่มจริงไปด้วย ณ วันสัมภาษณ์ และต้องถ่ายทุกหน้าของทุกคนที่อยู่ในบ้าน

3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม หากผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมมีคู่สมรส ต้องถ่ายบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสแนบไปด้วย

ธนาคารกรุงไทย

4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน แล้วแต่ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่ แนะนำให้ใช้ 6 เดือน เพราะสามารถ คิดเฉลี่ยรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายได้ประจำ ยกตัวอย่าง ถ้าเดือนใดเดือนหนึ่ง ยอดรายรับน้อยลง เรายังสามารถ เฉลี่ยรายได้จากเดือนอื่นมาช่วยได้ อีกอย่างที่สำคัญมาก สลิปเงินเดือนต้องชัดเจนและห้ามทำหายเด็ดขาด เพราะธนาคารไม่สามารถคำนวณรายได้จากสเตรทเม้นท์ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนได้

หลักเกณฑ์การคิดรายได้ของแต่ละธนาคารจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งธนาคารจะต้องใช้รายละเอียดของรายได้ จากสลิปเงินเดือน ถ้าหากทำหาย ให้ติดต่อที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท เพื่อขอถ่ายสำเนาสลิปเงินเดือน ที่บริษัทต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นเสียภาษี แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการปฏิเสธเพราะว่าเจ้าหน้าที่ขี้เกียจค้นเอกสาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

5. สลิปโบนัส หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีอีกหนึ่งตัวช่วย ในกรณีที่ภาระหนี้ค่อนข้างสูง รายได้โดยเฉลี่ย 6 เดือน อาจไม่พอ แต่ถ้าเรามีสลิปโบนัส มาร่วมด้วย ทางธนาคารก็จะเอาโบนัส มาคำนวณ เพื่อเพิ่มเป็นรายได้อื่น ๆ ส่วนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย50 ทวิ นั้นจะช่วยในกรณีที่ผู้กู้อาจมีสลิปเดือนใดเดือนหนึ่งสูญหาย ทำให้ธนาคาร ไม่สามารถ คำนวณ รายได้โดยเฉลี่ย 6 เดือนได้ ก็สามารถ คำนวณรายได้ทั้งปี จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิได้ แต่เงื่อนไขนี้ใช้ได้ในบางธนาคารเท่านั้น เช่น ธนาคารกสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์

กู้ร่วม

6. หนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งนับจากวันที่ออกเอกสาร ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน เท่านั้น ซึ่งหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องระบุ ชื่อ –นามสกุล, วันที่เริ่มทำงาน, ตำแหน่ง, อัตราค่าจ้าง ซึ่งจะต้องระบุชัดเจน ว่าเป็นพนักงานรายเดือน หรือรายวัน, ที่อยู่บริษัทและเบอร์โทร

 

7. หนังสือรับรองผ่านสิทธิ์ สำหรับบริษัท หรือต้นสังกัด ที่มีเงื่อนไขพิเศษกับธนาคาร เช่นบริษัทที่ทำ Contract ไว้กับธนาคารนั้น ๆ เช่น ธนาคารอาคารสังเคราะห์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ที่ใช้สิทธิ์ กบข. ซึ่งจะต้องระบุ รหัสผ่านสิทธิ์ในใบรับรองทุกครั้ง และเช่นเดียวกัน อายุหนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารถึงวันยื่นกู้

ขอสินเชื่อ

8. สมุดบัญชีเงินออม หรือ ทรัพย์สินที่ปลอดภาระผูกพันก็สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบให้การขออนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ ส่วนใหญ่ผู้กู้จะเข้าผิดว่า ถ้าหากธนาคารรู้ว่ามีเงินออม ก็จะให้ยอดการขอเงินกู้ลดลง จริง ๆ แล้วทรัพย์สินพวกนี้ ไม่ได้มีผลกับยอดกู้ แต่มีผลกับการพิจารณาการให้สินเชื่อ เพราะจะทำให้สเตรทเม้นท์ ของเราแข็งขึ้น ผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินก็จะตัดสินใจอนุมัติได้ง่ายขึ้น

 

9. รายการเดินบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง นับแต่วันที่ยื่นกู้ หรือหากผู้กู้ไม่ได้ปรับสมุดบัญชีธนาคารเป็นเวลานาน ก็สามารถขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่เราเรียกกันว่า ขอสเตรทเม้นท์ย้อนหลัง แต่ผู้กู้จะต้องถ่ายหน้าเล่มบัญชี ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีแนบไปด้วยทุกครั้ง ถึงแม้ว่าสเตรทเม้นท์ที่เราไปขอมานั้นจะระบุชื่อเจ้าของบัญชีไว้แล้วก็ตามแต่ ก็ยังต้องใช้หน้าเล่มบัญชีประกอบการยื่นกู้ด้วยทุกครั้ง

การขอสเตรทเม้นท์นั้น จะต้องกระทำโดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถไปขอได้ และการขอสเตรทเม้นท์นั้น ส่วนใหญ่เมื่อเสียเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ก็จะสามารถรอรับได้เลย ยกเว้นธนาคารกสิกร ซึ่งจะมีการตัดรอบทุก ๆ 6 เดือน คือ ในเดือน มกราคม- มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม หากว่าผู้กู้ไปขอระหว่างเดือน มี.ค.-ส.ค. อาจต้องใช้เวลาในการรอประมาณ 7-10 วัน ส่วนกรณีที่ผู้กู้ได้นำสมุดบัญชีไปปรับยอดทุกเดือนอยู่แล้ว ก็สามารถนำสมุดบัญชีธนาคาร ไปถ่ายเอกสารได้ทันที

 

10. ใบปิดหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้มีภาระหนี้สินและเพิ่งทำการปิดยอดก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน หลังจากที่ปิดยอดหนี้แล้ว ผู้กู้จะต้องนำหลักฐานใบเรียกเก็บหนี้ และใบชำระหนี้ มาด้วยทั้ง 2 อย่าง เพราะว่าข้อมูล เครดิตบูโร ยังจะไม่อัพเดรท ซึ่งจะโชว์ว่าเรายังมียอดคงค้างอยู่ในระบบ ทางที่ดีที่สุด รีบชำระและปิดบัญชี ก่อนทำเรื่องยื่นกู้อย่างน้อย 3 เดือน จะดีที่สุด เพราะเวลาเช็คข้อมูล เครดิตบูโร จะได้ไม่ค้างอยู่ในระบบ

ขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อย คำว่าปิดบัญชี หมายถึงการยกเลิกการใช้บัตรนั้น ๆ ส่วนคำว่าปิดยอด หมายถึงปิดเฉพาะยอดหนี้ แต่บัตรยังใช้ได้ หากผู้กู้มีภาระหนี้ ค่อนข้างเยอะ แนะนำให้ใช้วิธียกเลิกบัตร ตัวอย่าง หากผู้กู้มีบัตรกดเงินสด วงเงิน 100,000 บาท ถึงผู้กู้ไม่ได้ใช้ แต่ทางธนาคารก็จะคิดเป็นภาระหนี้ 5-10% ของยอดวงเงินในบัตร นั่นก็คือ 5,000-10,000 บาท / เดือน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการขอกู้ลดลงด้วย เพราะฉะนั้นแนะนำให้ปิดบัญชีจะดีที่สุด เพราะธนาคารจะมองว่าเราอาจมีปัญหาในเรื่องเงิน


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโฮมทาวน์ จัดทำรวมรวมข้อมูล
บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ศิมันตรา ลาดพร้าว 71 บ้านหรู ใจกลางเมือง เลียบด่วนเอกมัย - รามอินทรา
 • ทาวน์โฮม 2 ชั้น ใกล้ถนนบรมราชชนนี ศาลายา และพุทธมณฑลสาย 4
 • โมนีค สุขุมวิท 64 คอนโด คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ปัญหากวนใจนับ 10 ของหน้าร้อนภายในบ้าน ที่เราต้องเร่งแก้แล้วจะทำให้บ้านเย็นสบายขึ้น
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] ผ่อนบ้านไปสักระยะ ผ่อนไม่ไหว ทำอย่างไรดี
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 20 แบบแต่งผนังห้องน้ำโดนๆ สีสันลวดลายแปลกตาสวยไม่ซ้ำใคร
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 5 แนวคิดแบบใหม่ พร้อมตกแต่งบ้านปนความสนุกและได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] 10 วิธีขจัดตะไคร่น้ำหน้าฝน ป้องกันบ้านลื่นและไม่สวยงาม
 • สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคลากรภาครัฐ
 • อยากซื้อบ้าน ไปยื่นขอสินเชื่อต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ควรเตรียมเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
 • เงินเดือนเท่าไหร่? กู้ซื้อบ้านจะได้วงเงินเท่าไหร่?
 • ขอสินเชื่อบ้าน ทำไมธนาคารต้องให้เราทำประกันด้วย ไม่ทำแล้วจะกู้บ้านไม่ผ่านจริงหรือ
 • กู้เพิ่มจากบัญชีเดิม ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับธนาคาร ธอส.
 • ขอสินเชื่อบ้านจากธนาคาร แบบไหนที่ผ่านง่าย วงเงินเกิน 90% ได้ไหม เหตุผลของธนาคารเป็นอย่างไร
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ อาจเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะมองข้าม
 • กู้สินเชื่อที่บ้าน เช็คสถานะทางการเงินของอีกฝ่าย คิดให้ดีก่อนจะกู้ร่วมกันใคร?
 • ซื้อบ้าน-คอนโดหลังแรก เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน
 • 10 สิ่งสำคัญสุดในการขอสินเชื่อบ้าน ของผู้มีเงินเดือน

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll