สินเชื่อที่อยู่อาศัย

กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?

ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?

ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ
เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  
 

ธนาคารกรุงไทย

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วงเงินให้กู้

 1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย
 2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย
 3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

 
หมายเหตุ :
กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

 • กรณีกู้รายย่อย
 • ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00
 • ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50
 • กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน
 • กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
 • กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา
 • กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 
2. ระยะเวลาให้กู้ 

 1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
 2. อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 
3. เอกสารประกอบการกู้ 

 1. คำขอกู้เงิน
 2. เอกสาร
 3. หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

 
4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

 1. ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท
  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท
  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท
  -  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง
  -  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ
  -  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

   
 2. ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)
  -  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

  
5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

 1. ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้
  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์
  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ
  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน
 2. ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post
 3. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ
 4. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท
 5. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)
 6. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

ธนาคารไทยพาณิชย์

ลองมาดูกันครับ ^ ^ (ผมคิดจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นะครับ)

ปล. ที่เห็นนั้น คือราคาที่ "ผ่านชัวร์" สำหรับ "กู้เดี่ยว" ครับ จึงอาจจะดูน้อยไปหน่อย 
ถ้ามีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น เป็นข้าราชการ เงินดาวน์เยอะ เงินติดบัญชีเยอะ บัญชีหมุนเวียนดี มีคนร่วมกู้ ฯลฯ ... อัตราก็จะต่างออกไปครับ ขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งพิจารณาด้วย

แต่ถ้าแบบว่าเดินโทงๆไปธนาคารแบบตัวปลิว และธนาคารให้แน่ๆ ก็ตามนี้ครับ ^ ^

1. เงินเดือน 15,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 6,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 647,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 744,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 811,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 858,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 889,000 บาท

2. เงินเดือน 17,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 7,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 755,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 868,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 947,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,001,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,038,000 บาท

3. เงินเดือน 20,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 8,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 862,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 993,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,082,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,144,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท

4. เงินเดือน 22,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 970,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,117,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,217,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,287,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,334,000 บาท

5. เงินเดือน 25,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,078,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,241,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,353,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,430,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,483,000 บาท

6. เงินเดือน 27,500 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 11,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,186,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,365,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,488,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,573,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,631,000 บาท

7. เงินเดือน 30,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,294,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,489,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,623,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 1,716,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 1,779,000 บาท

8. เงินเดือน 35,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 14,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,510,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,737,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 1,894,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,002,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,076,000 บาท

9. เงินเดือน 40,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 16,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,725,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 1,986,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,165,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,288,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,373,000 บาท

10. เงินเดือน 45,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 18,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 1,941,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,234,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,435,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,574,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,669,000 บาท

11. เงินเดือน 50,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 20,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 2,157,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,482,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,706,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 2,860,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 2,966,000 บาท

12. เงินเดือน 55,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 22,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 2,373,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,730,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 2,977,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 3,146,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 3,262,000 บาท

13. เงินเดือน 60,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 24,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 2,588,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 2,979,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 3,247,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 3,432,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 3,559,000 บาท

14. เงินเดือน 65,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 26,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 2,804,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 3,227,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 3,518,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 3,718,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 3,856,000 บาท

15. เงินเดือน 70,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 28,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 3,020,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 3,475,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 3,788,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 4,004,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 4,152,000 บาท

16. เงินเดือน 75,000 บาท
ธนาคารโอเคที่ผ่อนเดือนละ 30,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี กู้ได้ 3,236,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี กู้ได้ 3,723,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 25 ปี กู้ได้ 4,059,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 ปี กู้ได้ 4,290,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ 35 ปี กู้ได้ 4,449,000 บาท

คร่าวๆประมาณนี้ครับ เริ่มต้นจากเงินเดือนขั้นต่ำกันเลย 15,000-75,000 บาทนะครับ เงินเดือนมากกว่านี้ ไปสอบถามกับธนาคารโดยตรงแทนแล้วกันจ้า ^ ^

คงจะมีประโยชน์ต่อคนที่คิดจะขอสินเชื่อซื้อบ้านทุกคนครับ ^ ^

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • พฤกษาวิลล์ 63/2 พระราม5-วงศ์สว่าง บ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • เดอะ ฮาร์โมเนสท์ คอนโดฯ ทำเลดี ใกล้ชายหาดบางแสน และถนนสุขุมวิท
 • โมดิซ สเตชั่น (Modiz Station) ทำเลใกล้รถไฟฟ้า เพียง 1 ก้าวจากบันได BTS
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] 5 สิ่งใกล้ตัว ขจัดกลิ่นห้องน้ำได้อยู่หมัด !!
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] เพิ่มไซส์ห้องรับแขกและห้องกินข้าว โดยไม่ต้องง้อช่างต่อเติม
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] เพิ่มประโยชน์มากกว่าหนึ่งที่ได้จากน้ำยาทำความสะอาด
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] วิธีช่วยลดโลกร้อน แถมยังประหยัดตังค์ในกระเป๋า เริ่มทำได้ง่ายๆที่บ้านคุณ
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] เพิ่มความสดชื่นให้บ้านคุณด้วยพันธุ์ไม้สีเขียว 5 ชนิด
 • สินเชื่อบ้าน ธอส. จัดโปรดอกเบี้ย 1.125% พร้อมข้อเสนอพิเศษ
 • ต้องการยื่นกู้ธนาคาร ซื้อบ้าน ดูข้อมูลสินเชื่อ ดอกเบี้ย และขั้นตอนการขอกู้แบ้งค์ก่อน
 • 10 เทคนิค ช่วยต่อเวลาให้บ้านไม่ถูกยึดจากธนาคาร
 • สินเชื่อบ้าน Refinance ธนาคารธนชาต สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 • สินเชื่อบ้าน เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน จาก ธอส.
 • การเตรียมความพร้อม ก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้าน
 • เคล็ดลับสำคัญ การขอกู้เงินซื้อบ้าน เพื่อให้ตรงตามที่สถาบันการเงินต้องการ
 • กู้ร่วม ทางออกของคนอยากซื้อบ้านแต่รายได้ไม่พอ
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ มีหลักการพิจารณาอย่างไร แบบไหนโอกาศผ่านได้ง่ายกว่า
 • กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll