ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2020-11-13 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินบรรพตพิสัยที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ขายที่ดิน บรรพตพิสัยขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินติดคลองที่ดินติดคลองที่ดินติดคลอง บรรพตพิสัยที่ดินติดคลอง บรรพตพิสัยที่ดินติดคลอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ติดคลองที่ดินนครสวรรค์ ติดคลองขายที่ดิน ติดคลองขายที่ดิน บรรพตพิสัย ติดคลองขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดคลองขายที่ดิน ติดคลอง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ติดคลอง นครสวรรค์ที่ดินแปลงใหญ่ที่ดินแปลงใหญ่ที่ดินแปลงใหญ่ บรรพตพิสัยที่ดินแปลงใหญ่ บรรพตพิสัยที่ดินแปลงใหญ่ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ แปลงใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ แปลงใหญ่ขายที่ดิน แปลงใหญ่ขายที่ดิน บรรพตพิสัย แปลงใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ แปลงใหญ่ขายที่ดิน แปลงใหญ่ บรรพตพิสัยขายที่ดิน แปลงใหญ่ นครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินถนนคอนกรีต บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน บรรพตพิสัย ถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินนครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน บรรพตพิสัย ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน บรรพตพิสัยที่ดินติดถนน บรรพตพิสัยที่ดินติดถนน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน บรรพตพิสัย ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน บรรพตพิสัยขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมที่ดินนครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน บรรพตพิสัย ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม นครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน บรรพตพิสัย ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยที่ดินติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน บรรพตพิสัย ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต บรรพตพิสัยขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินนครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน บรรพตพิสัย ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง นครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยที่ดินไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมที่ดินนครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน บรรพตพิสัย ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม บรรพตพิสัยขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม นครสวรรค์ที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินนครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน บรรพตพิสัย ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน นครสวรรค์ ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน บรรพตพิสัย ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บรรพตพิสัยขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ถนนทางหลวง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน บรรพตพิสัย ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน บรรพตพิสัย ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ บรรพตพิสัยขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์ที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลอง บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ลำคลอง บรรพตพิสัยที่ดินใกล้ลำคลอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ที่ดินบรรพตพิสัย นครสวรรค์ ใกล้ลำคลองที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลองขายที่ดิน บรรพตพิสัย ใกล้ลำคลองขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง บรรพตพิสัยขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง นครสวรรค์ขายที่ดิน 148 ไร่ขายที่ดิน 59,200,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์

วันที่โพสต์ วันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563

ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์
ขนาดเนื้อที่ 148 ไร่
ขายถูกไร่ละ 4 แสนบาท ค่าโอนคนละครึ่ง
ติดถนนคอนกรีต น้ำ-ไฟฟ้าพร้อม
ห่างถนนสายหลัก(สายเอเซีย) 850 เมตร
เอกสารสิทธิ์ นส.3ก
ราคา 59,200,000 บาท
จาก 7-Eleven สันติธรรม 3 นาที (2.4 กม.)
จากเทสโก้ โลตัส นครสวรรค์ 12 นาที (11 กม.)
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจวิริยาลัย 6 นาที(6 กม.)
จากตลาดโรงสี 7 นาที (7.4 กม.)
จากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ 15 นาที (13 กม.)

พิกัด ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

สนใจติดต่อหทัยรัตน์
0824270643,0931878222
Line ID= nai0931878222
คลิ๊กลิงค์แอดไลน์อัตโนมัติ
⏩ http://line.me/ti/p/~nai0931878222
Email: hathairut@gmail.com
ติดตามข้อมูลประกาศทรัพย์ใน Facebook:

https://facebook.com/Nai9properties

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินติดคลอง
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแปลงใหญ่ ขายที่ดินถนนคอนกรีต
ขายที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ลักษณะ : ติดถนน ไฟฟ้าพร้อม ติดถนนคอนกรีต
ลักษณะเฉพาะ : ติดถนนคอนกรีต ค่าโอนคนละครึ่ง ไฟฟ้าพร้อม
เนื้อที่รวม : 148 ไร่
ราคา :
ขาย 59,200,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บรรพตพิสัย
ทำเลบรรพตพิสัย »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 59,200,000 บาท
ขาย 40,000,000 - 60,000,000 บาท
ขาย 40,000,000 - 68,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
ขาย 40,000,000 - 60,000,000 บาท
ขาย 40,000,000 - 68,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดคลอง นครสวรรค์ ที่ดินติดถนน นครสวรรค์ ที่ดินติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ทำเลเด่น : โลตัส นครสวรรค์ โลตัสบรรพตพิสัย
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน แปลงใหญ่
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน แปลงใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ขายที่ดิน ติดคลอง นครสวรรค์
ขายที่ดิน แปลงใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ นครสวรรค์ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : หทัยรัตน์ ลิ้มตระกูล  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0824270643
Emai :
Share :
 • ที่ดินติดคลอง
 • ที่ดินแปลงใหญ่
 • ที่ดินถนนคอนกรีต
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินไฟฟ้าพร้อม
 • ที่ดินติดถนนคอนกรีต
 • ที่ดินติดถนนคอนกรีต
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ที่ดินไฟฟ้าพร้อม
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์

  ที่ดิน 148 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์ คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  ขายที่ดินผังสีชมพูแปลงใหญ่ ติดคลอง นครสวรรค์ ขนาดเนื้อที่ 148 ไร่ ขายถูกไร่ละ 4 แสนบาท ค่าโอนคนละครึ่ง ติดถนนคอนกรีต น้ำ-ไฟฟ้าพร้อม ห่างถนนสายหลัก(สายเอเซีย) 85

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll