ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-11 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-07-21 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-07-20 ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ที่ดินถนนลาดยางที่ดินถนนลาดยางที่ดินถนนลาดยาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนลาดยาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนลาดยาง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ถนนลาดยางที่ดินนครสวรรค์ ถนนลาดยางขายที่ดิน ถนนลาดยางขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ถนนลาดยางขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนลาดยางขายที่ดิน ถนนลาดยาง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ถนนลาดยาง นครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินนครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน นครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง นครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงที่ดินนครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน นครสวรรค์ ไฟฟ้าเข้าถึงขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง นครสวรรค์ที่ดินเข้าออกได้หลายเส้นทางที่ดินเข้าออกได้หลายเส้นทางที่ดินเข้าออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินเข้าออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินเข้าออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เข้าออกได้หลายเส้นทางที่ดินนครสวรรค์ เข้าออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ เข้าออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน นครสวรรค์ เข้าออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน เข้าออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน เข้าออกได้หลายเส้นทาง นครสวรรค์ที่ดินใกล้เซ็นทรัลที่ดินใกล้เซ็นทรัลที่ดินใกล้เซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้เซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้เซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้เซ็นทรัลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้เซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้เซ็นทรัล นครสวรรค์ที่ดินออกได้หลายเส้นทางที่ดินออกได้หลายเส้นทางที่ดินออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ที่ดินออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ออกได้หลายเส้นทางที่ดินนครสวรรค์ ออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน ออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน นครสวรรค์ ออกได้หลายเส้นทางขายที่ดิน ออกได้หลายเส้นทาง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ออกได้หลายเส้นทาง นครสวรรค์ที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอน เมืองนครสวรรค์ที่ดินชุดที่นอน เมืองนครสวรรค์ที่ดินชุดที่นอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ชุดที่นอนที่ดินนครสวรรค์ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ชุดที่นอนขายที่ดิน นครสวรรค์ ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ชุดที่นอน นครสวรรค์ที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองนครสวรรค์ที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองนครสวรรค์ที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินนครสวรรค์ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน นครสวรรค์ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว นครสวรรค์ที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำ เมืองนครสวรรค์ที่ดินปั้มน้ำ เมืองนครสวรรค์ที่ดินปั้มน้ำ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ปั้มน้ำที่ดินนครสวรรค์ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ปั้มน้ำขายที่ดิน นครสวรรค์ ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำ เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ปั้มน้ำ นครสวรรค์ที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินนครสวรรค์ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน นครสวรรค์ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล นครสวรรค์ที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูง เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวตึกสูง เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวตึกสูง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มีวิวตึกสูงที่ดินนครสวรรค์ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน นครสวรรค์ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน มีวิวตึกสูง นครสวรรค์ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวต้นไม้ เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวต้นไม้ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ที่ดินนครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน นครสวรรค์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ นครสวรรค์ที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้อบต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้อบต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้อบตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้อบตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้อบต นครสวรรค์ที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้สภอ เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้สภอ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้สภอที่ดินนครสวรรค์ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้สภอขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้สภอ นครสวรรค์ขายที่ดิน 4,153 ตารางวาขายที่ดิน 350,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

#ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อจัดสรรแบ่งล็อคขาย
**ที่ดินสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง**

#ที่ตั้ง : ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์.

#ราคาขาย ตารางวาละ 875 บาท ไร่ละ 350,000 บาท เท่านั้น

#สนใจติดต่อ 099-939-9917

#รายละเอียดเพิ่มเติม
* เนื้อที่ 10ไร่ 1งาน 53 ตารางวา
* ที่ดินเอกสารสิทธิ์ครุฑแดง นส4จ
* จากสายเอาเชีย ถนนลาดยาง หน้าแปลงที่ ถนนคอนกรีต
* ไฟฟ้าเข้าถึง ประปาหมู่บ้าน มีชุมชน ร้านค้า

#สถานที่ใกล้เคียง
@ ใกล้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเพียง 12 กิโล
@ ใกล้เซ็นทรัลนครสวรรค์ เพียง 19 กิโล
@ ใกล้ BIG C เพียง 20 กิโล
@ ใกล้โรงพยาบาล เพียง 20 กิโล

#พิกัด

https://goo.gl/maps/XfKSe5anntgKKiPx8-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ขายที่ดินถนนลาดยาง
ขายที่ดินถนนคอนกรีต ขายที่ดินไฟฟ้าเข้าถึง
ลักษณะเฉพาะ : ไฟฟ้าเข้าถึง เข้าออกได้หลายเส้นทาง
เนื้อที่รวม : 4,153 ตารางวา
ราคา :
ขาย 350,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
ทำเลเมืองนครสวรรค์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 350,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : ใกล้เซ็นทรัล ใกล้เซ็นทรัลเมืองนครสวรรค์ ออกได้หลายเส้นทาง
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน ติดถนนใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนลาดยาง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ไฟฟ้าเข้าถึง นครสวรรค์
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ นครสวรรค์ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : sopa  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ที่ดิน 4,153 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

#ขายที่ดินเปล่า วิวเขาหลวง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อจัดสรรแบ่งล็อคขาย **ที่ดินสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง** #ท

ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ขนาดเนื้อที่ใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll