ขาย ที่ดิน 2 ไร่ 63 ตร.วา เข้าซอย มสธ 100 เมตร ติดถนน ต.วัดไทร อ.มือง จ.นครสวรรค์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2022-09-05 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-24 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-23 ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินยกแปลงที่ดินยกแปลงที่ดินยกแปลง เมืองนครสวรรค์ที่ดินยกแปลง เมืองนครสวรรค์ที่ดินยกแปลง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ยกแปลงที่ดินนครสวรรค์ ยกแปลงขายที่ดิน ยกแปลงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ยกแปลงขายที่ดิน นครสวรรค์ ยกแปลงขายที่ดิน ยกแปลง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ยกแปลง นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้าง42เมตรที่ดินหน้ากว้าง42เมตรที่ดินหน้ากว้าง42เมตร เมืองนครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้าง42เมตร เมืองนครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้าง42เมตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ หน้ากว้าง42เมตรที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้าง42เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง42เมตรขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ หน้ากว้าง42เมตรขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้าง42เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง42เมตร เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน หน้ากว้าง42เมตร นครสวรรค์ที่ดินลึก106เมตรที่ดินลึก106เมตรที่ดินลึก106เมตร เมืองนครสวรรค์ที่ดินลึก106เมตร เมืองนครสวรรค์ที่ดินลึก106เมตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ลึก106เมตรที่ดินนครสวรรค์ ลึก106เมตรขายที่ดิน ลึก106เมตรขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ลึก106เมตรขายที่ดิน นครสวรรค์ ลึก106เมตรขายที่ดิน ลึก106เมตร เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ลึก106เมตร นครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อมที่ดินไฟฟ้าพร้อม เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าพร้อม เมืองนครสวรรค์ที่ดินไฟฟ้าพร้อม เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมที่ดินนครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน นครสวรรค์ ไฟฟ้าพร้อมขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ไฟฟ้าพร้อม นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินนครสวรรค์ ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล นครสวรรค์ขายที่ดิน 2 ไร่ขายที่ดิน 28,047,500 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขาย ที่ดิน 2 ไร่ 63 ตร.วา เข้าซอย มสธ 100 เมตร ติดถนน ต.วัดไทร อ.มือง จ.นครสวรรค์

วันที่โพสต์ วันจันทร์ 05 กันยายน 2565

Listing no. 81491

รายละเอียดทรัพย์ Property Detail:
- พื้นที่ 2 ไร่ 63 ตร. วา
- หน้ากว้าง 42 เมตร ลึก 106 เมตร
- น้ำประปา พร้อม
- ไฟฟ้าพร้อม
- ถนนคอนกรีตหน้าที่ดิน
- ห่างจากถนนเส้นหลักเข้าตัวเมือง 100 เมตร
- โฉนด ครุตแดง ( นส4จ)

สถานที่ใกล้เคียง Location:
- Big C นครสวรรค์ 1.8 กม.
- Makro นครสวรรค์ 5.6 กม.
- สะพานเดชาติวงศ์ 5 กม.
- The Walk / Lotus นครสวรรค์ 2.5 กม.
- โฮมโปร นครสวรรค์ 3.2 กม.
- โรงพยาบาล ศรีสวรรค์ 2 กม.

#ตำแหน่งที่ตั้ง >>>

https://goo.gl/maps/Ycnp5m1eGm8uDh7A8*** ราคา … 28,047,500.-……….. บาท ***

ติดต่อ Estate corner Agency
โทร. 064-974-5898 , 097-918-4244
Line Id @estatecorner
E-mail ecestatecorner99@gmail.com
Estate corner Agency รับฝาก ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฟรีค่าโฆษณายินดีจัดหาสินเชื่อให้ฟรี
EstateCornerAgency.com

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินถนนคอนกรีต
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง หน้ากว้าง 42 ม. ลึก 106 ม.
ลักษณะเฉพาะ : ไฟฟ้าพร้อม
เนื้อที่รวม : 2 ไร่
ราคา :
ขาย 28,047,500 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
ทำเลเมืองนครสวรรค์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 28,047,500 บาท
ขาย 19,000,000 - 29,000,000 บาท
ขาย 19,000,000 - 33,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ขาย 19,000,000 - 29,000,000 บาท
ขาย 19,000,000 - 33,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่
ขายที่ดิน ตัวเมือง
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ตัวเมือง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้าง42เมตร นครสวรรค์
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ นครสวรรค์ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Estate Corner  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
02-168-3232
เบอร์แฟกซ์ :
02-168-3278
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 237.9 ตารางวา นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ราคาขาย 17,800,000 บาท
 • ที่ดินถนนคอนกรีต
 • ที่ดินหน้ากว้าง
 • ที่ดินหน้ากว้าง
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินหน้ากว้าง42เมตร
 • ที่ดินลึก106เมตร
 • ที่ดินไฟฟ้าพร้อม
 • ขาย ที่ดิน 2 ไร่ 63 ตร.วา เข้าซอย มสธ 100 เมตร ติดถนน ต.วัดไทร อ.มือง จ.นครสวรรค์

  ที่ดิน 2 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขาย ที่ดิน 2 ไร่ 63 ตร.วา เข้าซอย มสธ 100 เมตร ติดถนน ต.วัดไทร อ.มือง จ.นครสวรรค์ คำที่ต้องการค้นหา ขาย ที่ดิน 2 ไร่ 63 ตร.วา เข้าซอย มสธ 100 เมตร ติดถนน ต.วัดไทร อ.มือง จ.นครสวรรค์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  Listing no. 81491 รายละเอียดทรัพย์ Property Detail: - พื้นที่ 2 ไร่ 63 ตร. วา - หน้ากว้าง 42 เมตร ลึก 106 เมตร - น้ำประปา พร้อม - ไฟฟ้าพร้อม - ถนนคอนกรีตหน้าที่

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll