ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบต ขายที่ติดคลอง ถมแล้ว 4 ไร่ 2 งาน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบต ขายที่ติดคลอง ถมแล้ว 4 ไร่ 2 งาน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดินสระแก้ว รายการล่าสุด ที่ดินสระแก้ว ประกาศวันที่ 2024-07-10 ที่ดินสระแก้ว ประกาศวันที่ 2024-07-24 ที่ดินสระแก้ว ประกาศวันที่ 2024-07-23 ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว รายการล่าสุด ที่ดินสระแก้ว รายการล่าสุด ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว รายการล่าสุด ที่ดินเขาฉกรรจ์ที่ดินสระแก้ว ที่ดิน เขาฉกรรจ์ สระแก้วขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน สระแก้วที่ดินติดคลองที่ดินติดคลองที่ดินติดคลอง เขาฉกรรจ์ที่ดินติดคลอง เขาฉกรรจ์ที่ดินติดคลอง เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ติดคลองที่ดินสระแก้ว ติดคลองขายที่ดิน ติดคลองขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ติดคลองขายที่ดิน สระแก้ว ติดคลองขายที่ดิน ติดคลอง เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ติดคลอง สระแก้วที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว อยู่ในซอยที่ดินสระแก้ว อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ อยู่ในซอยขายที่ดิน สระแก้ว อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน อยู่ในซอย สระแก้วที่ดินถมแล้วที่ดินถมแล้วที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ถมแล้วที่ดินสระแก้ว ถมแล้วขายที่ดิน ถมแล้วขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ถมแล้วขายที่ดิน สระแก้ว ถมแล้วขายที่ดิน ถมแล้ว เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ถมแล้ว สระแก้วที่ดินมีน้ำประปาที่ดินมีน้ำประปาที่ดินมีน้ำประปา เขาฉกรรจ์ที่ดินมีน้ำประปา เขาฉกรรจ์ที่ดินมีน้ำประปา เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว มีน้ำประปาที่ดินสระแก้ว มีน้ำประปาขายที่ดิน มีน้ำประปาขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ มีน้ำประปาขายที่ดิน สระแก้ว มีน้ำประปาขายที่ดิน มีน้ำประปา เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน มีน้ำประปา สระแก้วที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน เขาฉกรรจ์ที่ดินติดถนน เขาฉกรรจ์ที่ดินติดถนน เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ติดถนนที่ดินสระแก้ว ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ติดถนนขายที่ดิน สระแก้ว ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ติดถนน สระแก้วที่ดินถมแล้วที่ดินถมแล้วที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ที่ดินถมแล้ว เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ถมแล้วที่ดินสระแก้ว ถมแล้วขายที่ดิน ถมแล้วขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ถมแล้วขายที่ดิน สระแก้ว ถมแล้วขายที่ดิน ถมแล้ว เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ถมแล้ว สระแก้วที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอยที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ที่ดินอยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว อยู่ในซอยที่ดินสระแก้ว อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอยขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ อยู่ในซอยขายที่ดิน สระแก้ว อยู่ในซอยขายที่ดิน อยู่ในซอย เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน อยู่ในซอย สระแก้วที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนน เขาฉกรรจ์ที่ดินหน้ากว้างติดถนน เขาฉกรรจ์ที่ดินหน้ากว้างติดถนน เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว หน้ากว้างติดถนนที่ดินสระแก้ว หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน สระแก้ว หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน สระแก้วที่ดินถนนทางหลวงที่ดินถนนทางหลวงที่ดินถนนทางหลวง เขาฉกรรจ์ที่ดินถนนทางหลวง เขาฉกรรจ์ที่ดินถนนทางหลวง เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ถนนทางหลวงที่ดินสระแก้ว ถนนทางหลวงขายที่ดิน ถนนทางหลวงขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ถนนทางหลวงขายที่ดิน สระแก้ว ถนนทางหลวงขายที่ดิน ถนนทางหลวง เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ถนนทางหลวง สระแก้วที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอนที่ดินชุดที่นอน เขาฉกรรจ์ที่ดินชุดที่นอน เขาฉกรรจ์ที่ดินชุดที่นอน เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ชุดที่นอนที่ดินสระแก้ว ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอนขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ชุดที่นอนขายที่ดิน สระแก้ว ชุดที่นอนขายที่ดิน ชุดที่นอน เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ชุดที่นอน สระแก้วที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เขาฉกรรจ์ที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เขาฉกรรจ์ที่ดินสระว่ายน้ำส่วนตัว เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว สระว่ายน้ำส่วนตัวที่ดินสระแก้ว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระแก้ว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน สระว่ายน้ำส่วนตัว สระแก้วที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำที่ดินปั้มน้ำ เขาฉกรรจ์ที่ดินปั้มน้ำ เขาฉกรรจ์ที่ดินปั้มน้ำ เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ปั้มน้ำที่ดินสระแก้ว ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ปั้มน้ำขายที่ดิน สระแก้ว ปั้มน้ำขายที่ดิน ปั้มน้ำ เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ปั้มน้ำ สระแก้วที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เขาฉกรรจ์ที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เขาฉกรรจ์ที่ดินบ่อเก็บน้ำบาดาล เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว บ่อเก็บน้ำบาดาลที่ดินสระแก้ว บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน สระแก้ว บ่อเก็บน้ำบาดาลขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน บ่อเก็บน้ำบาดาล สระแก้วที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูงที่ดินมีวิวตึกสูง เขาฉกรรจ์ที่ดินมีวิวตึกสูง เขาฉกรรจ์ที่ดินมีวิวตึกสูง เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว มีวิวตึกสูงที่ดินสระแก้ว มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูงขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ มีวิวตึกสูงขายที่ดิน สระแก้ว มีวิวตึกสูงขายที่ดิน มีวิวตึกสูง เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน มีวิวตึกสูง สระแก้วที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ที่ดินมีวิวต้นไม้ เขาฉกรรจ์ที่ดินมีวิวต้นไม้ เขาฉกรรจ์ที่ดินมีวิวต้นไม้ เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว มีวิวต้นไม้ที่ดินสระแก้ว มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน สระแก้ว มีวิวต้นไม้ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน มีวิวต้นไม้ สระแก้วที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบตที่ดินใกล้อบต เขาฉกรรจ์ที่ดินใกล้อบต เขาฉกรรจ์ที่ดินใกล้อบต เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบตที่ดินสระแก้ว ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบตขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ใกล้อบตขายที่ดิน สระแก้ว ใกล้อบตขายที่ดิน ใกล้อบต เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ใกล้อบต สระแก้วที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ เขาฉกรรจ์ที่ดินใกล้สภอ เขาฉกรรจ์ที่ดินใกล้สภอ เขาฉกรรจ์ สระแก้วที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้สภอที่ดินสระแก้ว ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ ใกล้สภอขายที่ดิน สระแก้ว ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ เขาฉกรรจ์ขายที่ดิน ใกล้สภอ สระแก้วขายที่ดิน 1,869 ตารางวาขายที่ดิน 1,200,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ติดคลอง ถมแล้วเต็มพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 69 ตรว. ที่ดินตั้งอยู่ในซอยสาธารณะชื่อ ซอยเทศบาล 18
ซึ่งซอยนี้แยกเข้ามาจากถนนทางหลวง หมายเลข 317 (จันทบุรี-สระแก้ว) กำลังขยายเป็น หกช่องจราจร ระยะห่างจากแปลงที่ดินถึงถนนทางหลวง เพียง 60 เมตร
ที่ดินมีหน้ากว้างติดถนนซอย 55 เมตร และมีส่วนที่ติดคลองยาว ประมาณ 132 เมตร
ระบบสาธารณูปโภค มีน้ำประปา ไฟฟ้า พร้อมใช้ ตั้งอยู่ในชุมชน
ที่ดินจัดอยู่ในผังเมือง สีชมพู คือผังเมืองชุมชนสามารถสร้าง รีสอร์ท , บ้านจัดสรร
คาเฟ่ , อพาร์ทเม้นท์ หรือบ้านพักอาศัยริมคลองธรรมชาติได้
สถานที่อำนวยความสะดวกใกล้เคียงที่แปลงนี้ ในรัศมี 2 กิโลเมตร
วู้ดเฮ้าส์คาเฟ่แอนด์รีสอร์ท เขาฉกรรจ์ ตลาดสดเขาฉกรรจ์
รีสอร์ทรถบัสเขาฉกรรจ์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ที่ว่าการอำเภอ และ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ธกส.เขาฉกรรจ์ เทศบาล และ การไฟฟ้าเขาฉกรรจ์

ขายราคาไร่ละ 1.2 ล้านบาท
( ค่าโอน ผู้ขายออกให้ทั้งหมด )

**สนใจดูที่ดิน รบกวนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันค่ะ**
ติดต่อ ภญ.เทเรซา สิทธิพล โทร.(ไลน์) 081-3305497, โทร.(ไลน์) 061-5765520
เรียนจบธุรกิจที่ดินจาก ม.ธรรมศาสตร์ รู้กฎหมายที่ดินเป็นอย่างดี
รับเหมาถมดิน รับจำนอง ขายฝาก
ช่องทางการติดตาม…. Facebook Fanpage , TikTok , Youtube : คนจริงใจ ขายบ้านและที่ดิน
#ที่ติดคลอง #ที่เขาฉกรรจ์ #ที่สระแก้ว


-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
หมวดหลัก : ที่ดินติดคลอง
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินอยู่ในซอย
ขายที่ดินถมแล้ว ขายที่ดินมีน้ำประปา
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนซอย ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน ที่ดินถมแล้ว หน้ากว้าง อยู่ในซอย
ลักษณะเฉพาะ : หน้ากว้างติดถนน
เนื้อที่รวม : 1,869 ตารางวา
ราคา :
ขาย 1,200,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : สระแก้ว
ทำเลสระแก้ว »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เขาฉกรรจ์
ทำเลเขาฉกรรจ์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลสระแก้ว
ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดคลอง สระแก้ว ที่ดินติดถนน สระแก้ว ที่ดินถมแล้ว สระแก้ว ที่ดินอยู่ในซอย สระแก้ว
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนทางหลวง
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ถมแล้ว
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน มีน้ำประปา
ขายที่ดิน ถมแล้ว สระแก้ว
ขายที่ดิน ติดถนน สระแก้ว
ขายที่ดิน มีน้ำประปา สระแก้ว
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน สระแก้ว ขายที่ดิน เขาฉกรรจ์ สระแก้ว ขายที่ดิน ติดคลอง สระแก้ว
ขายที่ดิน อยู่ในซอย สระแก้ว
ขายที่ดิน ถมแล้ว สระแก้ว
ขายที่ดิน มีน้ำประปา สระแก้ว
ขายที่ดิน ติดถนน สระแก้ว
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ สระแก้ว ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : rungarunp1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบต ขายที่ติดคลอง ถมแล้ว 4 ไร่ 2 งาน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ที่ดิน 1,869 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบต ขายที่ติดคลอง ถมแล้ว 4 ไร่ 2 งาน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว คำที่ต้องการค้นหา ที่ดินเขาฉกรรจ์ สระแก้ว ใกล้อบต ขายที่ติดคลอง ถมแล้ว 4 ไร่ 2 งาน ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายที่ติดคลอง ถมแล้วเต็มพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 69 ตรว. ที่ดินตั้งอยู่ในซอยสาธารณะชื่อ ซอยเทศบาล 18 ซึ่งซอยนี้แยกเข้ามาจากถนนทางหลวง หมายเลข 317 (จันทบุรี

ขายที่ดิน ในจ.สระแก้ว ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.สระแก้ว ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll