รวมผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ Lan ระบบ Fiber

รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ Lan ระบบ Fiber

ประกาศเลขที่ : 13405 | วันที่ประกาศ : วันอังคาร 12 ธันวาคม 2560 | ผู้เข้าชม 2,321 ครั้ง
เจ้าของประกาศแก้ไข
บริษัทรับเหมา เนื้อหา และรายละเอียดเพิ่มเติมทั่วไป
ื่อบริษัท : บริษัท กู๊ดลิ้งค์ เนทเวอร์ค จ ำกัด
ที่ตั้ง : 8/11 ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บำงขุนเทียน-ชำยทะเล
แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
โทร : 02-020-5448 แฟกซ์ : 02-020-5470
วันก่อตั้งบริษัท : 12 พฤษภำคม 2557
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท
ประวัติบริษัทฯ
บริษัท กู๊ดลิ้งค์ เนทเวอร์ค จ ำกัด ก่อตั้งปีพ.ศ. 2557 โดยทีมงำนวิศวกรผู้มีประสบกำรณ์มำกว่ำ 10 ปี
จำกบริษัทชั้นน ำที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยตู้สำขำโทรศัพท์ NEC ซึ่งเรำพร้อมให้บริกำรเกี่ยวกับตู้สำขำโทรศัพท์
ของเอ็นอีซี (NEC) แบบครบวงจร กำรันตีคุณภำพสินค้ำด้วยแบรนด์เอ็นอีซี (NEC) ที่ได้รับกำรยอมรับจำก
ทั่วโลก
ทำงบริษัทฯมีทีมงำนวิศวกรและช่ำงที่ได้ผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคของตู้สำขำ
โทรศัพท์และอุปกรณ์ที่จ ำหน่ำย จนมีควำมเชี่ยวชำญและแก้ไขปัญหำของระบบต่ำงๆ อย่ำงดียิ่ง สำมำรถ
ติดตั้ง บริกำร และตรวจซ่อมอุปกรณ์ ซึ่งทุกทีมพร้อมให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง
หำกระบบของท่ำนมีปัญหำ บริษัทฯ มีบริกำรพิเศษ ส ำหรับลูกค้ำทุกรำย ที่ใช้บริกำรของเรำโดย มี
สินค้ำทดแทนระหว่ำงซ่อม ไม่ว่ำรุ่นใดก็ตำม และบริษัทฯ รับประกันกำรให้บริกำรส ำหรับท่ำนภำยใน 24
ชั่วโมง หลังจำกได้รับกำร แจ้งปัญหำจำกท่ำน บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะให้บริกำร ที่ดีที่สุดส ำหรับลูกค้ำของเรำ
โดยเน้นกำรบริกำรเป็นงำนหลักของบริษัทฯ เรำมีทีมงำนช่ำง และวิศวกรที่ให้บริกำร อยู่ตลอดเวลำ ฉะนั้น
ท่ำนจึงมั่นใจได้ส ำหรับกำร ที่ท่ำนจะเลือกใช้สินค้ำ จำกบริษัทฯ ของเรำ
ในปัจจุบันทำงบริษัทฯ ได้มีสินค้ำจ ำหน่ำยพร้อมบริกำรหลังกำรขำย ดังนี้ ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV หลำกหลำยแบรนด์ชั้นน ำที่คุณต้องกำร, ระบบตู้สำขำโทรศัพท์ PABX , ติดตั้งระบบ Network Lan
และ Access Control
บริษัทรับเหมา ข้อมูลที่สำคัญ และรายละเอียดสถานที่ตั้ง
ประเภทประกาศ : บริษัทรับเหมา นิติบุคคล
ชื่อบริษัท : บริษัท กู๊ดลิ๊ง เนทเวิร์ค จำกัด
เขต และจังหวัดที่ตั้ง : บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดที่ตั้ง : GOOD LINK NETWORK CO.,LTD.
8/11 Arnintown Tientalay soi 7 Samae Dam
Bang Khun Thian, bangkok 10150
Tel.02-0205448 Fax.02-05470
ให้บริการฟรี : ปรึกษาฟรี, ประเมินราคาฟรี, สำรวจหน้างานฟรี
ข้อมูลสำหรับติดต่อบริษัทรับเหมา
ผู้ฝากประกาศ : บริษัท กู๊ดลิ๊งค์ เน็ทเวอร์ จำกัด
เบอร์มือถือ : 061-830-6767, 095-881-8971
เบอร์โทรศัพท์ : 020205448
Facebook www.facebook.com/GoodlinkNetwork...
LINE ID supaphan.gln
Email supaphan.gl@gmail.com
ใส่รหัสแก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลประกาศ
ใส่รหัสผ่าน :
จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ส่งรหัสผ่านมาที่อีเมล์ :
คำแนะนำก่อนการติดต่อ : โปรดใช้วิจารณญานในการติดต่อ ว่าจ้างเพื่อให้ทำงาน Thaihometown.com เป็นเพียงสื่อกลางในการลงประกาศฟรี เพื่อการโฆษณาเท่านั้น Thaihometown.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประกาศแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ตรวจสอบข้อมูลของประกาศนั้นๆ อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจทำรายการใดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินต่างๆ กรุณาอย่าโอนเงินก่อนพบ และก่อนรับเอกสารหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้รับเงินในทุกกรณี เพราะอาจเกิดการสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับบริการ หรือสินค้าตามที่ต้องการ